Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση ενεργειών για το στρατηγικό σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Η Κοινωνία της Πληροφορίας"
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 244-2004ΑΔΣ
Έγκριση αναπροσαρμογής τελών Πολιτικού Γάμου
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 166-2004ΑΔΣ
Έγκριση Χορήγησης θέσης στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 167-2004ΑΔΣ
Έγκριση μεταφοράς εγγύησης τηλεχειριστηρίου από τον Δήμο Τρικκαίων στην ΔΕΠΑ
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 168-2004ΑΔΣ
Έγκριση αποζημίωσης των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων α.του ΚΑΠΗ.Δήμου Τρικκαίων β.του ΟΑΚΑ & γ.του ΠΟΔΤ
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 169-2004ΑΔΣ
Έγκριση Εν μέρει τροποποίησης της αριθμ. 75/2004 ΑΔΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 170-2004ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθ.143/2004 ΑΔΣ για συμμετοχή μελών του Συμβουλίου στο 4ο Συνέδριο AALBORG στη Δανία– Έγκριση δαπανών
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 172-2004ΑΔΣ
Έγκριση απόδοσης 576,92 € οφειλών του Δήμου Τρικκαίων παρελθούσης χρήσης οικ.έτους 2003
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 173-2004ΑΔΣ
Έγκριση Επιστροφής ποσών που κατατέθηκαν σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων χορήγησης αδειών ανέγερσης οικοδομών σε διάφορα σημεία.....
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 174-2004ΑΔΣ
Έγκριση επιστροφής ποσού των (868,23) € Οφειλόμενα παρελθούσης χρήσης
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 175-2004ΑΔΣ
Έγκριση Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 176-2004ΑΔΣ
Έγκριση αποδοχής ποσού 2,500 € από την Νομαρχιακή Αυτ/ση για συντήρηση του Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 177-2004ΑΔΣ
Έγκριση εγκατάστασης ή μετατόπισης Περιπτέρων
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 178-2004ΑΔΣ
Έγκριση της αριθ. 5/2004 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου περί κατανομής λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών...
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 179-2004ΑΔΣ
Έγκριση άμεσης αποξήλωσης αυθαίρετης σιδηροκατασκευής & τέντας Καφετέριας «ΣΑΝΤΕ» της εταιρίας «Χρήστος Δαδάλιας & ΣΙΑ Ο.Ε.» που........
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 180-2004ΑΔΣ
1 5,729 5,730 5,731 5,732 5,733 5,768