Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Συμπλήρωση της αριθμ.210/2006 ΑΔΣ «Έγκριση αποξήλωσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τα λυόμενα των Τσιγγάνων που μετακομίζουν από τους........
Δημοτικό Συμβούλιο 10/08/2007 Αρ. Αποφ.: 221-2007ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης του θέματος «Εξέταση αίτησης κληρονόμων Μήνια & Τεχνικής –Κατασκευαστικής Εταιρείας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Γ.ΣΠΑΘΗΣ-ΑΦΟΙ Κ........
Δημοτικό Συμβούλιο 10/08/2007 Αρ. Αποφ.: 222-2007ΑΔΣ
Έγκριση Αναπροσαρμογής Τιμών, για προσκυρώσεις Δημοτικών Εκτάσεων, προκαταβολή εισφοράς κ.λ.π. βάσει Αντικειμενικών Αξιών έτους 2007. Αν........
Δημοτικό Συμβούλιο 10/08/2007 Αρ. Αποφ.: 223-2007ΑΔΣ
Αναβολή λήψης απόφασης του θέματος «Γνωμοδότηση υπέρ της Τροποποίησης Σχεδίου Πόλης στην περιοχή (Αγία Μονή ΙΙΙ-Γαρδικάκι) με την μεταφορά
Δημοτικό Συμβούλιο 10/08/2007 Αρ. Αποφ.: 224-2007ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης ισχύος Σύμβασης του έργου «Σηματοδότες (Κόμβοι, Φανάρια)-Επέκταση Ηλεκτροφωτισμού» μέχρι 30-6-2007
Δημοτικό Συμβούλιο 10/08/2007 Αρ. Αποφ.: 226-2007ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» μέχρι 30-9-2007».
Δημοτικό Συμβούλιο 10/08/2007 Αρ. Αποφ.: 227-2007ΑΔΣ
Έγκριση τροποποίησης της παραγράφου 4 & του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Οργανισμού Αθλητικών Κέντρων & Άθλησης (ΟΑΚΑ) Δήμου.........
Δημοτικό Συμβούλιο 10/08/2007 Αρ. Αποφ.: 228-2007ΑΔΣ
Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 2, 5 , 6 & 7 του κεφαλαίου Β’ του Κανονισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του ΚΑΠΗ κατ’εφαρμογή του Ν. 3463/2006.........
Δημοτικό Συμβούλιο 10/08/2007 Αρ. Αποφ.: 229-2007ΑΔΣ
Συμπλήρωση της αριθμ. 15/2007 ΑΔΣ περί συγκρότηση του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ με αντίστοιχα Αναπληρωματικά μέλη
Δημοτικό Συμβούλιο 10/08/2007 Αρ. Αποφ.: 230-2007ΑΔΣ
Συμπλήρωση της αριθμ. 16/2007 ΑΔΣ περί ορισμού μελών Δ.Σ. του ΚΑΠΗ και αντίστοιχα Αναπληρωματικά
Δημοτικό Συμβούλιο 10/08/2007 Αρ. Αποφ.: 231-2007ΑΔΣ
Έγκριση παροχής εγγύησης του Δήμου Τρικκαίων για δανειοδότηση του ΠΟΔΤ με 1.037.282,22 €
Δημοτικό Συμβούλιο 10/08/2007 Αρ. Αποφ.: 232-2007ΑΔΣ
Ορισμός ορκωτού λογιστή, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε.Π.Α για τη χρήση 2006
Δημοτικό Συμβούλιο 10/08/2007 Αρ. Αποφ.: 233-2007ΑΔΣ
Ορισμός τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΚΑ
Δημοτικό Συμβούλιο 10/08/2007 Αρ. Αποφ.: 234-2007ΑΔΣ
Ορισμός Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΚΑ
Δημοτικό Συμβούλιο 10/08/2007 Αρ. Αποφ.: 235-2007ΑΔΣ
Έγκριση Ανανέωσης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού–Δήμου Τρικκαίων -ΔΕΚΑ & Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 10/08/2007 Αρ. Αποφ.: 236-2007ΑΔΣ
1 5.803 5.804 5.805 5.806 5.807 6.016