Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση 1ου Α.Π. εργασιών του έργου:«Πολύκεντρο στήριξης της επιχειρηματικότητας και κοινωνικής υποστήριξης Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 145-2005ΑΔΣ
Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Στεγασμένης Αγοράς Οικολογικών & Παραδοσιακών Προϊόντων Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 146-2005ΑΔΣ
Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολείων του Δήμου οικ. έτους 2004 & 1ου τριμήνου 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 147-2005ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ του Απολογισμού του ΚΑΠΗ Δήμου Τρικκαίων έτους 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 148-2005ΑΔΣ
Ορισμός μέλους για το Δ.Σ.του Ο.Α.Κ.Α.
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 149-2005ΑΔΣ
Ορισμός μέλους για το Δ.Σ.του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 150-2005ΑΔΣ
Ορισμός αναπληρωματικού μέλους για το Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.Α
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 151-2005ΑΔΣ
Λήψη Δανείου του Δήμου Τρικκαίων από το Τ. Π. & Δανείων για την εξόφληση Ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΙΚΑ της Δ.Ε.Κ.Α.Τρικάλων & της Δ.Ε.Κ.Τ.Ε.
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 152-2005ΑΔΣ
Λήψη Δανείου του Δήμου Τρικκαίων ποσού –1.425.076,17- Ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 153-2005ΑΔΣ
Έγκριση σύναψης Δανείου από το Τ.Π.& Δ. για την αποζημίωση ιδιοκτησίας Αθαν. & Κων/νου Παλάγκα του Βασιλείου για ρυμοτομούμενη έκταση επί.......
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 154-2005ΑΔΣ
Έγκριση σύναψης Δανείου από το Τ.Π.& Δ. για την αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία Λιαγκούμη Γεώργιο, στην περιοχή Αριστερά οδού Καλαμπ.
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 155-2005ΑΔΣ
Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 156-2005ΑΔΣ
Έγκριση Διόρθωσης χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην περιοχή Σαραγίων
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 158-2005ΑΔΣ
Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρων & Αντιπροέδρων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του ΔήμουΤρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 159-2005ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση οικονομικών ΟΤΑ του Δήμου Τρικκαίων με το ποσό των 50.000,00 Ευρώ για την υλοποίηση.....
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 160-2005ΑΔΣ
1 6.233 6.234 6.235 6.236 6.237 6.315