Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση όπως ο Δήμος Τρικκαίων από κοινού με τα μέλη του Σωματείου Κρεοπωλών και άλλων επιχειρηματιών προχωρήσουν στην υπό σύσταση ετ.........
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 192-2005ΑΔΣ
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Δήμου Τρικκαίων στην Π.Α.ΔΥ.Θ Α.Ε ».
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 193-2005ΑΔΣ
Έγκριση μείωσης ποσού από πρόστιμο κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα από την καφετερία Παναγιώτη Αθανασίου
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 194-2005ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 1.400,00 € από την Νομαρχιακή Αυτ/ση για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση αίθουσας εκδηλώσεων Δήμου Τρικ.
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 195-2005ΑΔΣ
Έγκριση επιστροφής ποσού 60,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στον κ.Γεώργιο Παπαβασιλείου
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 196-2005ΑΔΣ
Έγκριση απόδοση 5.778,92 € οφειλών του Δήμου Τρικκαίων παρελθούσης χρήσης οικ.ετών 2003-2004
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 197-2005ΑΔΣ
Έγκριση δαπανών –10.213,01 €- που προέρχονται από πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου για το έτος 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 198-2005ΑΔΣ
Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 199-2005ΑΔΣ
Γνωμοδότησε υπέρ της διόρθωσης του ορίου μεταξύ του τομέα ΙΙΙΔ και του τομέα ΙΙΖ στην Πολεοδομική Ενότητα «Κεραμαριά –Αλώνια Μπάρας & .....
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 200-2005ΑΔΣ
Έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Παρ. Γεωργολοπούλου στο Ο.Τ.Γ.1351 Πολ. Εν. «ΜΠΑΡΑ-ΑΛ. ΜΠ...
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 201-2005ΑΔΣ
Έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Μαρίνας Τσιακμάκη επί της οδού Ματαταγκιώτου
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 202-2005ΑΔΣ
Γνωμοδότησε υπέρ της Τροποποίησης του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. Γ907 με την αναγνώριση του υπάρχοντος ιδιωτικού δρόμου ως πεζοδρόμου πλάτ......
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 203-2005ΑΔΣ
Έγκριση 5ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης Πράξης Εφαρμογής σχεδίου Πολεοδομικής Ενότητας «Πυργετός – Αμπελόκηποι
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 204-2005ΑΔΣ
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΑΓΟΡΑΣ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»».
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 205-2005ΑΔΣ
Έγκριση χορήγησης άδειας κατασκευής ξύλινης εξέδρας & ξύλινης πέργολας επί της οδού Ιακωβάκη 12-16 στην όχθη του ποταμού Ληθαίου».
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 206-2005ΑΔΣ
1 6.236 6.237 6.238 6.239 6.240 6.315