Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες & περιοδικά για το έτος 2009
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 20-2009ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων της ΔΕΥΑ Τρικάλων και της συμμετοχής της ΔΕΚΤΕ Τρικάλων για την στήριξη του γραφείου Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Δήμου Τρικκαίων έως 31-03-2009
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 32-2009ΑΔΣ
Ορισμός ενός (1) τακτικού & ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για το Δ. Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης, για τη διετία 2009-2010
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 21-2009ΑΔΣ
Αναβολή λήψης απόφασης του θέματος «Εγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Μετατροπής της Δημοτικής Επιχείρησης Πάρκιγκ (ΔΕΠΑ) του Δήμου σε Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία, βάση του Ν.3463/2006
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 33-2009ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθμ. 68/2007 ΑΔΣ περί «Συγκρότησης Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 22-2009ΑΔΣ
Έγκριση Αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων για το έργο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στο 6ο Λύκειο του Δήμου Τρικκαίων από ΚΑΠ 2008 ( Συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα-αθλητικοί χώροι σχο
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 23-2009ΑΔΣ
Έγκριση Κωδικών δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στον προϋπολογισμό του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους 2009
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 24-2009ΑΔΣ
Έγκριση διάθεσης (Ψήφιση) πίστωσης για την Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρικκαίων προϋπολογισμού οικον. Έτους 2009
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 25-2009ΑΔΣ
Έγκριση: α) απόδοση οφειλόμενου ποσού 42.282,51 € για την πληρωμή εξόδων κίνησης μηνός Δεκεμβρίου 2008 σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου του Δήμου Τρικκαίων και β)Ψήφιση πίστωσης
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 26-2009ΑΔΣ
Έγκριση τοποθέτησης διαφημιστικής πινακίδας τεχνολογίας LED, απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, όπισθεν του περιπτέρου της πιάτσας ΤΑΞΙ
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 27-2009ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» μέχρι 04-02-2009
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 29-2009ΑΔΣ
Έγκριση Απ’ ευθείας ανάθεση για την κατασκευή μνημείου στην πλατεία του Εργάτη
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 30-2009ΑΔΣ
Έγκριση Προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2009
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 31-2009ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων της ΔΕΥΑ Τρικάλων και της συμμετοχής της ΔΕΚΤΕ Τρικάλων για την στήριξη του γραφείου Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Δήμου Τρικκαίων έως 31-03-2009
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 32-2009ΑΔΣ
Αναβολή λήψης απόφασης του θέματος «Εγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Μετατροπής της Δημοτικής Επιχείρησης Πάρκιγκ (ΔΕΠΑ) του Δήμου σε Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία, βάση του Ν.3463/2006
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 33-2009ΑΔΣ
1 6.237 6.238 6.239 6.240 6.241 6.608