Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση διακοπής εργασιών κατασκευής σταθμού πιέσεως Φυσικού Αερίου στη μικρή πλατεία δίπλα στο 11ο Δημ.Σχολείο & 7ο Νηπ/γείο.- Αναζήτηση νέου χώρου για την εγκατάσταση Σταθμού
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 6α-2009ΑΔΣ
Εν μέρει τροποποίηση της αριθμ. 15/2007 ΑΔΣ με την αύξηση των μελών του Δ.Σ. του Οργανισμού του ΚΑΠΗ Δήμου Τρικκαίων από έντεκα (11) σε δεκατρία (13) μέλη. Εν μέρει τροποποίηση της αριθμ. 229/2007 ΑΔΣ παρ. 1 σ’ ότι αφορά την αύξηση των μελών
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 7-2009ΑΔΣ
Εν μέρει τροποποίηση της αριθμ. 17/2007 ΑΔΣ με την αύξηση των μελών του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ Δήμου Τρικκαίων από έντεκα (11) σε δεκατρία (13) μέλη. Εν μέρει τροποποίηση της αριθμ. 228/2007 ΑΔΣ παρ. 1 σ’ ότι αφορά την αύξηση των μελών
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 8-2009ΑΔΣ
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για την σύνταξη βεβαίωσης περί της καλής εκτέλεσης του έργου & του ευλόγου της δαπάνης για έργα αξίας μέχρι 880,41 Ευρώ για το έτος 2009
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 15-2009ΑΔΣ
Ορισμός επιτροπών Διενέργειας, Αξιολόγησης και Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2009 ανά Διεύθυνση αποτελούμενες από τρεις (3) υπαλλήλους εκάστη ως Τακτικά και αντίστοιχα Αναπληρωματικά μέλη
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 17-2009ΑΔΣ
Ορισμός ενός (1) Αντιδημάρχου ή ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για τις επιτροπές ανά Διεύθυνση Παραλαβής Προμηθειών-ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2009
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 18-2009ΑΔΣ
Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης & Παραλαβής για τα έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας και ΕΠ Ψηφιακή σύγκλιση για το Οικονομικό έτος 2009
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 19-2009ΑΔΣ
Έγκριση Αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων για το έργο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στο 6ο Λύκειο του Δήμου Τρικκαίων από ΚΑΠ 2008 ( Συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα-αθλητικοί χώροι σχο
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 23-2009ΑΔΣ
Έγκριση: α) απόδοση οφειλόμενου ποσού 42.282,51 € για την πληρωμή εξόδων κίνησης μηνός Δεκεμβρίου 2008 σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου του Δήμου Τρικκαίων και β)Ψήφιση πίστωσης
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 26-2009ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων της ΔΕΥΑ Τρικάλων και της συμμετοχής της ΔΕΚΤΕ Τρικάλων για την στήριξη του γραφείου Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Δήμου Τρικκαίων έως 31-03-2009
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 32-2009ΑΔΣ
Αναβολή λήψης απόφασης του θέματος «Εγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Μετατροπής της Δημοτικής Επιχείρησης Πάρκιγκ (ΔΕΠΑ) του Δήμου σε Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία, βάση του Ν.3463/2006
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 33-2009ΑΔΣ
Έγκριση διακοπής εργασιών κατασκευής σταθμού πιέσεως Φυσικού Αερίου στη μικρή πλατεία δίπλα στο 11ο Δημ.Σχολείο & 7ο Νηπ/γείο.- Αναζήτηση νέου χώρου για την εγκατάσταση Σταθμού
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 6α-2009ΑΔΣ
Εν μέρει τροποποίηση της αριθμ. 15/2007 ΑΔΣ με την αύξηση των μελών του Δ.Σ. του Οργανισμού του ΚΑΠΗ Δήμου Τρικκαίων από έντεκα (11) σε δεκατρία (13) μέλη. Εν μέρει τροποποίηση της αριθμ. 229/2007 ΑΔΣ παρ. 1 σ’ ότι αφορά την αύξηση των μελών
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 7-2009ΑΔΣ
Εν μέρει τροποποίηση της αριθμ. 17/2007 ΑΔΣ με την αύξηση των μελών του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ Δήμου Τρικκαίων από έντεκα (11) σε δεκατρία (13) μέλη. Εν μέρει τροποποίηση της αριθμ. 228/2007 ΑΔΣ παρ. 1 σ’ ότι αφορά την αύξηση των μελών
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 8-2009ΑΔΣ
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για την σύνταξη βεβαίωσης περί της καλής εκτέλεσης του έργου & του ευλόγου της δαπάνης για έργα αξίας μέχρι 880,41 Ευρώ για το έτος 2009
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 15-2009ΑΔΣ
1 6.238 6.239 6.240 6.241 6.242 6.608