Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Αποδοχή χρηματοδότησης 2.500,00 € από την Νομαρχιακή Αυτ/ση για βελτίωση συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Μπάρας του Δήμου Τρικκ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 11-2005ΑΔΣ
Έγκριση απόδοσης (832,54 €) οφειλών του Δήμου Τρικκαίων παρελθούσης χρήσης οικ. έτους 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 112-2005ΑΔΣ
Αποδοχή του Δήμου Τρικκαίων ως Τελικού Δικαιούχου των Ορων Ενταξης & των Υποχρεώσεων της πράξης:Χρηματοδότηση Δράσης Συνοδευτικές Υπ......
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 113-2005ΑΔΣ
Αποδοχή του Δήμου Τρικκαίων ως Τελικού Δικαιούχου των Ορων Ενταξης & των Υποχρεώσεων της πράξης:Χρηματοδότηση Δράσης Κατάρτισης στο πλαίσ.
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 114-2005ΑΔΣ
Έγκριση μείωσης τιμής εκκίνησης για την εκμίσθωση του Κ2 Δημοτ. Κατ/τος στον οικ. Λεπτοκαρυάς
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 115-2005ΑΔΣ
Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης από την Ειρ. Ζαφείρη στην εταιρία «Κ. ΖΑΦΕΙΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ισογείου Δημοτικού Κατ/τος επί των οδών Σ........
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 116-2005ΑΔΣ
Έγκριση δαπανών –3.433,61 €- που προέρχονται από πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου για το έτος 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 117-2005ΑΔΣ
Έγκριση δαπανών –8.642,26 €- που προέρχονται από πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου για το έτος 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 118-2005ΑΔΣ
Έγκριση επιστροφής ποσού των 1.631.74 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στους κατόχους πομώνων
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 119-2005ΑΔΣ
Γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης χρήσεων Γής στην πολεοδομική ενότητα Πατουλιάς του Δήμου Τρικκαίων όπως αναφέρεται στην 237/1994 ΑΔΣ & σύμφ.
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 120-2005ΑΔΣ
Γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα «Πυργετός – Αμπελόκηποι» στο Ο.Τ. Γ 934
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 121-2005ΑΔΣ
Εν μέρει συμπλήρωση της αριθ.351/2004 ΑΔΣ ως προς τους δικαιούχους της προσκύρωσης
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 122-2005ΑΔΣ
Έγκριση Συμβιβαστικής αποζημίωσης για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην Αγία Μονή-Τμήμα ΙΙΙ στην ιδιοκτησία Παλάσκα-Μπελάφα Ευαγγελίας...
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 123-2005ΑΔΣ
Απ΄ απευθείας αγορά ιδιοκτησία Στεφάνου Κων/νου.- Έγκριση σύναψη δανείου από το Τ.Π.& Δανείων για την αποζημίωσή ......
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 124-2005ΑΔΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Δήμητρας & Κωνσταντινιάς Τασιοπούλου στο ....
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 125-2005ΑΔΣ
1 6.244 6.245 6.246 6.247 6.248 6.315