Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Αποδοχή του Δήμου Τρικκαίων ως τελικού δικαιούχου των όρων ένταξης & των υποχρεώσεων της πράξης: Δράση Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 225-2005ΑΔΣ
Έγκριση σύναψης Δανείου από το Τ.Π.& Δ. για την αποζημίωση ιδιοκτησίας Αθαν. & Κων/νου Παλάγκα του Βασιλείου για ρυμοτομούμενη έκταση επί.......
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 154-2005ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων & του Δήμου Καλλιδένδρου για την αποκομιδή απορριμμάτων
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 226-2005ΑΔΣ
Έγκριση σύναψης Δανείου από το Τ.Π.& Δ. για την αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία Λιαγκούμη Γεώργιο, στην περιοχή Αριστερά οδού Καλαμπ.
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 155-2005ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων & του Δήμου Αιθήκων για την ρίψη απορριμμάτων στην χωματερή του Δ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 227-2005ΑΔΣ
Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 156-2005ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΤΕΔΚ- Δήμου Τρικκαίων & ΔΕΚΑ Τρικάλων για την Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στο Δ...
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 228-2005ΑΔΣ
Έγκριση Διόρθωσης χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην περιοχή Σαραγίων
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 158-2005ΑΔΣ
Διακοπή της από 2-6-2005 συνεδρίασης και συνέχιση αυτής την Δευτέρα 6-6-2005 και ώρα 8μ.μ.
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 229-2005ΑΔΣ
Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρων & Αντιπροέδρων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του ΔήμουΤρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 159-2005ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση οικονομικών ΟΤΑ του Δήμου Τρικκαίων με το ποσό των 50.000,00 Ευρώ για την υλοποίηση.....
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 160-2005ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 6.000,00 € από την Νομαρχιακή Αυτ/ση για την εκτέλεση του έργου«Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού κολυμβ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 161-2005ΑΔΣ
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 379/2004 ΑΔΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 162-2005ΑΔΣ
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 163-2005ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πολυκέντρο στήριξης της επιχειρηματικότητας & κοινωνικής υποστήριξης Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 164-2005ΑΔΣ
1 6.499 6.500 6.501 6.502 6.503 6.575