Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης από την Ειρ. Ζαφείρη στην εταιρία «Κ. ΖΑΦΕΙΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ισογείου Δημοτικού Κατ/τος επί των οδών Σ........
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 116-2005ΑΔΣ
Έγκριση δαπανών –3.433,61 €- που προέρχονται από πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου για το έτος 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 117-2005ΑΔΣ
Έγκριση δαπανών –8.642,26 €- που προέρχονται από πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου για το έτος 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 118-2005ΑΔΣ
Έγκριση επιστροφής ποσού των 1.631.74 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στους κατόχους πομώνων
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 119-2005ΑΔΣ
Γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης χρήσεων Γής στην πολεοδομική ενότητα Πατουλιάς του Δήμου Τρικκαίων όπως αναφέρεται στην 237/1994 ΑΔΣ & σύμφ.
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 120-2005ΑΔΣ
Γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα «Πυργετός – Αμπελόκηποι» στο Ο.Τ. Γ 934
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 121-2005ΑΔΣ
Εν μέρει συμπλήρωση της αριθ.351/2004 ΑΔΣ ως προς τους δικαιούχους της προσκύρωσης
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 122-2005ΑΔΣ
Έγκριση Συμβιβαστικής αποζημίωσης για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην Αγία Μονή-Τμήμα ΙΙΙ στην ιδιοκτησία Παλάσκα-Μπελάφα Ευαγγελίας...
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 123-2005ΑΔΣ
Απ΄ απευθείας αγορά ιδιοκτησία Στεφάνου Κων/νου.- Έγκριση σύναψη δανείου από το Τ.Π.& Δανείων για την αποζημίωσή ......
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 124-2005ΑΔΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Δήμητρας & Κωνσταντινιάς Τασιοπούλου στο ....
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 125-2005ΑΔΣ
Έγκριση Συμβιβαστικής αποζημίωσης ιδιοκτησίας Αθαν.& Κων/νου Παλάγκα του Βασ. για ρυμοτομούμενη έκταση επι της οδού Σωκράτους στα Τρ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 126-2005ΑΔΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση ιδιοκτησίας Ευαγ. Νούλα για ρυμοτομούμενη έκταση επί της οδού Στεργιοπούλου στα Τρίκαλα
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 127-2005ΑΔΣ
Γνωμοδότησης επί ενστάσεως Ηλία & Ελσας Σταυροπούλου κατά της υπ’ αριθμ.252/2004 ΑΔΣ Περί «Γνωμοδότησης υπέρ της τροποποίησης σχεδίου πόλης....
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 128-2005ΑΔΣ
Επικαιροποίηση της αριθ. 115/1999ΑΔΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 129-2005ΑΔΣ
Επικαιροποίηση της αριθ. 224/1999ΑΔΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 130-2005ΑΔΣ
1 6.565 6.566 6.567 6.568 6.569 6.632