Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Περίπτερα-Διαμόρφωση Βρύσης
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 257-2004ΑΔΣ
Έγκριση Επιστροφής κρατήσεων του ΚΗ ποσού 7,11 € στους αφούς Κισκίνη
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 258-2004ΑΔΣ
Αναβολή περί χορήγησης άδειας λειτουργίας Παιδότοπου
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 259-2004ΑΔΣ
Έγκριση σύναψης Δανείου από το Τ.Π.& Δ.για την αποζημίωση ιδιοκτησίας Κων/νου Μισυρλή για την διάνοιξη της οδού Πύρρας. Εξουσιοδότηση του Δ...
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 261-2004ΑΔΣ
Έγκριση Αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 262-2004ΑΔΣ
Έγκριση απ’ευθείας μίσθωσης αγροτεμαχίου
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 263-2004ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Νομαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων & Δήμου Τρικκαίων για την αποκατάσταση της στέγης από ΕΛΛΕΝΙΤ με....
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 264-2004ΑΔΣ
Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχων και Δημοτικού Συμβούλου στο Άμπερκ και Νυρεμβέργη της Γερμανίας
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 265-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.200,00 € από Νομαρχιακή Αυτ/ση για το έργο «Βελτίωση εγκαταστάσεων (Αύλειου Χώρου)Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 266-2004ΑΔΣ
Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ.Ετους 2004»
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 267-2004ΑΔΣ
Έγκριση δαπανών –19.861,64 €- που προέρχονται από πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου για το έτος 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 268-2004ΑΔΣ
Έγκριση απόδοσης (24.960,40 €) οφειλών του Δήμου Τρικκαίων παρελθούσης χρήσης
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 269-2004ΑΔΣ
Έγκριση καταβολής ποσού (λόγω δικαστικής απόφασης ) στην Κ/Ξ ΔΗΜ.ΜΑΚΡΗ -ΓΕΩΡ.ΤΣΙΝΑ
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 270-2004ΑΔΣ
Έγκρισης επανάληψης δημοπρασίας της μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στο κοινόχρηστο χώρο παρά του Ιερού Ναού Αγ. Κων/νου....
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 271-2004ΑΔΣ
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Βασ. Καλλιάγρα περί μεταφοράς της επιχείρησης του, από εσωτερικό Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Αγοράς
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 272-2004ΑΔΣ
1 6.606 6.607 6.608 6.609 6.610 6.632