Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του 22ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων

20 Απριλίου 2017
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 22ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Τηλ.: 2431063229
Τρίκαλα, 20/4/2017
Αριθ. Πρωτ.: 17256

1.DIAKHRYJH 22OY NHPIAGVGEIOU

2.PERILIPTIKI 22o

3.ΤΕΥΔ_v1 0

4.ENTYPO PROSFORAS

5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

6.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

7.ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ22

8.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

9.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

10.ΣΑΥ ΦΑΥ 22ου

KATOCH 22ou OPSEIS 22ou STATIKA22 STEGI 22ou SXEDIO ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 22o TOMES 22ou TOPOGRAFIKO