Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EKΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

13 Απριλίου 2020
O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την Προμήθεια Εκθεσιακού Εξοπλισμού για τα Πολιτιστικά Δρώμενα του Δήμου Τρικκαίων».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟY
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 13/4/2020
Αριθ. Πρωτ.: 10875

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

ΩΨ63ΩΗ9-ΧΔ0-ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ(ΟΡΘΟ)