Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας

16 Νοεμβρίου 2017
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για τη λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας. Continue Reading Διακήρυξη για παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: panef@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 16/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 62491

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_7Ζ5ΒΩΗ9-ΧΥΜ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ