Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

14 Οκτωβρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 14/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 33243

0.0.1.ΜΗΤΡΩΟ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

0.0.2.ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ_ΩΣΓΑΩΗ9-4ΦΚ

1.Α.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΤΕΛΙΚΗ

1.Β.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΤΕΛΙΚΗ

2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_TEYD_v1.0

3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_1.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΕΛΑΣΤΙΚΑ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_ΤΜ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

2_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ