Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Δημάρχου Τρικκαίων για συμμετοχή στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ, έτους 2020».

18 Σεπτεμβρίου 2019
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση: α) μαθητών του μουσικού σχολείου Τρικάλων για το σχολικό έτος 2019-2020 και β) ωφελουμένων του ΚΗΦΗ «Η ΤΡΙΚΚΗ» για το έτος 2020»,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 18/9/2019
Αριθ. Πρωτ.: 16542

31520_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

16542_ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_MEΛΕΤΗ

2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΔ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ