Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος & φυσικού αερίου Δήμου Τρικκαίων και Νομικών του προσώπων

11 Ιουνίου 2018
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών Προσώπων του».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351203, 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 11/6/2018
Αριθ. Πρωτ.: 20992

1_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε.Ε. ΑΔΑΜ

2_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_SIGNED

3_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΜΕΛΕΤΗ_SIGNED

5_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_Ε.Ε.Ε.Σ.

6_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ1_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_ΤΡΟΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ_ver3_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΜΗΤΡΩΟ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ver.1_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΤΡΟΠ

ΨΨΔ2ΩΗ9-ΣΧΙ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ