Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 2020-2021»

4 Ιουνίου 2020
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), η προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, ετών 2020-2021».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 4/6/2020
Αριθ. Πρωτ.: 14480

1_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ_ver1

3_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ

5.1_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΕΕΕΣ_ΟΜΑΔΕΣ Α,Δ,Ζ,Η

5.2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΕΕΕΣ_ΟΜΑΔΕΣ Β,Γ,Ε,ΣΤ

6_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7_ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

8_ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1η_signed

9_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1η_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ