Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια και εγκατάσταση καινούριας υπερκατασκευής τύπου «πρέσας»

29 Ιουλίου 2020
O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΧΗΜΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΕΣΑΣ» ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 Μ3». Continue Reading Διακήρυξη για προμήθεια και εγκατάσταση καινούριας υπερκατασκευής τύπου «πρέσας»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351203
Email: tsitsika@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 29/7/2020
Αριθ. Πρωτ.: 21276

1.ΔΙΑΥΓΕΙΑ _ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Ω5ΥΚΩΗ9-ΓΒΚ

2.ΜΗΤΡΩΟ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.19.6.2020_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ_ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_TEYD

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_

6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

7.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ