Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια και εγκατάσταση καινούριας υπερκατασκευής τύπου «πρέσας»

29 Ιουλίου 2020
O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΧΗΜΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΕΣΑΣ» ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 Μ3».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 29/7/2020
Αριθ. Πρωτ.: 21276

1.ΔΙΑΥΓΕΙΑ _ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Ω5ΥΚΩΗ9-ΓΒΚ

2.ΜΗΤΡΩΟ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.19.6.2020_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ_ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_TEYD

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_

6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

7.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ