Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Τρικκαίων

2 Ιουλίου 2018
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Τρικκαίων».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 2/7/2018
Αριθ. Πρωτ.: 24509

1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24509

2_ΠΕΡΙΛΗΨH 24515

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΔ μηχανογραφικό

5_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

6_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7_Paralavontes

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 24509

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ2 ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 24509

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ3 ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 24509