Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για συντήρηση σηματοδοτών κόμβων Δήμου Τρικκαίων

17 Μαΐου 2019
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση σηματοδοτών κόμβων Δήμου Τρικκαίων».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟY
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 17/5/2019
Αριθ. Πρωτ.: 14421

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ

ΩΚΥΞΩΗ9-ΡΦΒ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΩΝ4ΦΩΗ9-ΘΑΤ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed

ΣΥΓΓΡΑΦΗ_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed