Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Τρικκαίων

22 Μαΐου 2018
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5
Ταχ. Κωδ.: 42132
Πληρ.: Ε. ΜΠΡΑΚΗ
Τηλ.: 2431063242
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 22/5/2018
Αριθ. Πρωτ.: 18193

1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΔ

5_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ