Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Τρικκαίων

22 Μαΐου 2018
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Τρικκαίων. Continue Reading Διακήρυξη για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Τρικκαίων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5
Ταχ. Κωδ.: 42132
Πληρ.: Ε. ΜΠΡΑΚΗ
Τηλ.: 2431063242
Email: sbraki@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 22/5/2018
Αριθ. Πρωτ.: 18193

1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΔ

5_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ