Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος

27 Σεπτεμβρίου 2017
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), η προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Δήμου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Τρικκαίων».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 27/9/2017
Αριθ. Πρωτ.: 49567

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III_ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III_ΦΥΛΛΟ ΣΥMΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΟΜΑΔΩΝ Α_B_Δ_Z_H_

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΟΜΑΔΑ Γ ΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΟΜΑΔΑ Ε ΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΟΜΑΔΑ Θ΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΟΜΑΔΑ Ι΄

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 1η