Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για συντηρήσεις πεζοδρομίων Δήμου Τρικκαίων

16 Ιουνίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει την προσφυγή στη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ)».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: Ιακωβάκη 5
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΦΑ
Τηλ.: 2431063243
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 16/6/2017

1.Τεχνική περιγραφή

2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

3.Τιμολόγιο OΙK

5.Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

6.ΣΑΥ

7.ΦΑΥ

8.Διακήρυξη Συνοπτικού v2.7

9.Εντυπο οικονομικής προσφοράς με 90% ΟΙΚ

10.20161125-ΤΕΥΔ_v1 0(για συνοπτικό διαγωνισμό)