Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

12 Νοεμβρίου 2019
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες Κοπής Δέντρων στον Λόφο του Κάστρου Τρικάλων».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΥΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 12/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 40831

4_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ

ΩΟΧΠΩΗ9-ΑΝΤ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I _ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΗΜΑ II_ΤΕΥΔ

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(2)espd-request-v2 (1)