Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

12 Νοεμβρίου 2019
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες Κοπής Δέντρων στον Λόφο του Κάστρου Τρικάλων». Continue Reading ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΥΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: fkriou@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 12/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 40831

4_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ

ΩΟΧΠΩΗ9-ΑΝΤ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I _ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΗΜΑ II_ΤΕΥΔ

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(2)espd-request-v2 (1)