Δήμος Τρικκαίων

Επαναληπτική διακήρυξη για προμήθεια έτοιμου φαγητού για τα ΚΗΦΗ

3 Σεπτεμβρίου 2018
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επαναληπτική ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ για χρονικό διάστημα ενός έτους».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 3/9/2018
Αριθ. Πρωτ.: 31032

0_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

0_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_MEΛΕΤΗ

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ