Δήμος Τρικκαίων

Επαναληπτική διακήρυξη για προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές του Τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας Δήμου Τρικκαίων

13 Φεβρουαρίου 2020
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις δομές του Τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας Δήμου Τρικκαίων», ΟΜΑΔΑ Β «ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 13/2/2020
Αριθ. Πρωτ.: 5388

0.0.ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Ψ8ΥΛΩΗ9-Θ4Χ

1.ΜΗΤΡΩΟ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ_ΟΜΑΔΑ Β_ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_MΕΛΕΤΗ_ΟΜΑΔΑ Β_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

3 1 ΠΑΡ ΙΙ_ΤΕΥΔ (ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Β ΟΜΑΔΑ_ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Β’ ΟΜΑΔΑ_ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ

6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ