Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351501
Email: leventiefi@gmail.com

Η Εφη Λεβέντη είναι καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων από 16-2-2021 έως 31-7-2022
με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:

αα) Της Διεύθυνσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ββ) Του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.

γγ)  Του Γραφείου Νεολαίας και Εθελοντισμού.

οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) συντονισμό και εύρυθμη λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

γ) τέλεση πολιτικών γάμων.

δ) μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου