Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351283
Email: pntintis@gmail.com

Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων