Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 24313 51192
Email: dvastarouch@trikalacity.gr

Ορίστηκε καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης από 16-2-2021 μέχρι 31-7-2022

με τις εξής αρμοδιότητες

α) οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:

αα) Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ββ) Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

γγ) Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, την έκδοση και υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’)..

γ) τέλεση πολιτικών γάμων.

δ) είναι πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων.

ε) Τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των προϊσταμένων διευθύνσεων, αυτοτελών τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων καθώς και των υπαλλήλων των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Δήμαρχο.
στ) Τη διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων προσβασιμότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Τρικκαίων.