Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351190 , 24310766113, 24310 76613
Email: gziogas@trikalacity.gr

Ορίστηκε καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, από 01 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 με τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω οργανικών μονάδων:
αα) του Τμήματος Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
ββ) Του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.