Δήμος Τρικκαίων

Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Τρικκαίων

8 Σεπτεμβρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1η Διευκρίνηση_ΕΛΑΣΤΙΚΑ_ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 224182 (1)