Δήμος Τρικκαίων

Προμήθεια φαρμάκου και λοιπού κτηνιατρικού υλικού

8 Ιουλίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ