Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

8 Ιουνίου 2017
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό η προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού – μηχανογραφικού χαρτιού και χαρτιού PLOTER του δήμου Τρικκαίων, 2017-2018» , προϋπολογισμού, 60.000,00 € χωρίς το ΦΠΑ, 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Εξάρχου Μαρίκα
Τηλ.: 24313-51213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 6/6/2017
Αριθ. Πρωτ.: 28357

1_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΔ

5-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

7-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ