Δήμος Τρικκαίων

Υποέργο Νο 2: "Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας και ψηφιοποίηση υλικού" της Πράξης: «Αποκατάσταση, αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου "Αρχοντικό Κυρνάσιου" στο Βαρούσι Τρικάλων και μετατροπή του σε «Σπίτι των Τρικαλινών Μουσικών Δημιουργών»

2 Οκτωβρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΕΕΕΣ (PDF)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ