Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου «Ηλεκτροφωτισμός της πόλης
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 13-2004ΑΔΣ
Επιστροφής χρηματικού ποσού Τηλεχειριστηρίου λόγω λήξης μίσθωσης στο κλειστό Δημ. Πάρκιγκ (Πλατεία Αρ. Αντωνίου)
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 14-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί Έγκρισης απ ευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκ. Απ. Γεροβάϊου στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου Ι
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 56-2004ΑΔΣ
Μεταφορά εγγυήσεων των Τηλεχειριστηρίων από τον Δήμο Τρικκαίων στην Δημοτική Επιχείρηση Πάρκιγκ ( Δ Ε Π Α )
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 15-2004ΑΔΣ
Ορισμός μελών για την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 880,41 ΕΥΡΩ για το έτος 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 16-2004ΑΔΣ
Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων για την σύνταξη βεβαίωσης περί της καλής εκτέλεσης του έργου & του ευλόγου της δαπάνης για έργα αξίας.....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 17-2004ΑΔΣ
Ορισμός μελών για την επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 18-2004ΑΔΣ
Απέσυρε το θέμα: Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου & ενός (1) αναπληρωματικού για την επιτροπή προμηθειών του Δήμου για το έτος 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 19-2004ΑΔΣ
Ορισμός Επιτροπών Διενέργειας, Αξιολόγησης και Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ και παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 67..
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 20-2004ΑΔΣ
Έγκριση εγγρα¬φής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες & περιοδικά
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 21-2004ΑΔΣ
Εγκρίνει την πληρωμή εξόδων μετακίνησης 929,36 € εκτός έδρας του Δημάρχου για το έτος 2003
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 22-2004ΑΔΣ
Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους -40.000- Ευρώ
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 23-2004ΑΔΣ
Πρόταση ένταξης στο Πρόγραμμα ΕΠΤΑ Δήμου Τρικκαίων έτους 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 24-2004ΑΔΣ
Ορισμός του Δημ. Συμβούλου κ. Γ. Μπαλοδήμου Πρόεδρο του 2ου Ενιαίου Λυκείου Τρικάλων και μέλος του 2ου Γυμνασίου στη θέση του παραιτηθέντα....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 25-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του Σχ. Π. στην Π.Ε. "ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ" στο Ο.Τ. Γ. 471 με την αναγνώριση ιδιωτικής οδού σε Δημ....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 26-2004ΑΔΣ
1 5,513 5,514 5,515 5,516 5,517 5,525