Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351190
Email: alesta_s@yahoo.gr

Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων και Υπηρεσιών, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
αα) Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
ββ) Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
γγ) Του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
δδ) Του γραφείου Διοικητικής βοήθειας και Υποστήριξης του Δημότη
εε) Του γραφείου Νεολαίας και Εθελοντισμού
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων