Δήμος Τρικκαίων

Καταβούτας Γεώργιος - Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431351174

αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας από 2-1-2024 έωςς30-6-2026

με αρμοδιότητες
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών

– της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

– του Αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας

β) Τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας, την τήρηση συγκεκριμένου συστήματος περιοδικής συντήρησης και τήρησης των προβλεπόμενων προδιαγραφών ασφαλείας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τον έλεγχο αδειοδότησης και πιστοποίηση, την ίδρυση νέων, τη φύλαξη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια των παιδικών χαρών του Δήμου.

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

δ) Τη διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων προσβασιμότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Τρικκαίων.

Διετέλεσε αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών