Δήμος Τρικκαίων

Καταβούτας Γεώργιος - Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431351174

Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, από την 1η Νοεμβρίου 2021 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023,  με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

β) Την έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας, την τήρηση συγκεκριμένου συστήματος περιοδικής συντήρησης και τήρησης των προβλεπόμενων προδιαγραφών ασφαλείας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τον έλεγχο αδειοδότησης και πιστοποίηση, την ίδρυση νέων, τη φύλαξη, καθώς  και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια  των παιδικών χαρών του  Δήμου.

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

δ) Ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων.