Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351100
Email: lapmix@otenet.gr

Είναι Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Εθελοντισμού, με τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:

α)    Την εποπτεία, παρακολούθηση και έλεγχο των θεμάτων εθελοντισμού. Ειδικότερα θα έχει την ευθύνη και τον γενικό συντονισμό για :

  • Την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της ιδέας και της πρακτικής του εθελοντισμού, ως στοιχείου ανιδιοτελούς προσφοράς των πολιτών
  • Την ανάπτυξη του αισθήματος της «κοινωνικής συμμετοχής»
  • Την ενθάρρυνση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις του Δήμου
  • Την προσέλκυση νέων εθελοντών και την οργάνωση σχετικού μητρώου

β) Την υπογραφή απαντήσεων επί θεμάτων Εθελοντισμού που απευθύνονται σε φορείς και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες πλην υπουργείων και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

γ)    Την οργάνωση, εποπτεία, παρακολούθηση και εύρυθμη λειτουργία του υπό σύσταση γραφείου Εθελοντισμού.