Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431353501

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων από 1-8-2022 έως 31-12-2023 με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού
β) Τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Είναι Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Εθελοντισμού, με τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:

α)    Την εποπτεία, παρακολούθηση και έλεγχο των θεμάτων εθελοντισμού. Ειδικότερα θα έχει την ευθύνη και τον γενικό συντονισμό για :

  • Την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της ιδέας και της πρακτικής του εθελοντισμού, ως στοιχείου ανιδιοτελούς προσφοράς των πολιτών
  • Την ανάπτυξη του αισθήματος της «κοινωνικής συμμετοχής»
  • Την ενθάρρυνση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις του Δήμου
  • Την προσέλκυση νέων εθελοντών και την οργάνωση σχετικού μητρώου

β) Την υπογραφή απαντήσεων επί θεμάτων Εθελοντισμού που απευθύνονται σε φορείς και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες πλην υπουργείων και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

γ) Την οργάνωση, εποπτεία, παρακολούθηση και εύρυθμη λειτουργία του υπό σύσταση γραφείου Εθελοντισμού.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Κέντρου Ερευνας – Μουσείο Τσιτσάνη