Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431352220

κατά τόπο αντιδήμαρχο Περιφέρειας (τομέας Α΄) από 2-1-2024 μέχρι 30-6-2026 με αρμοδιότητες
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) Εστιαιώτιδας, Μεγ. Καλυβίων, Παληοκάστρου και Παραληθαίων.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα,

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης, για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Αντιδήμαρχος τομέα Α