Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351100
Email: tpazaitis@gmail.com

Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, από 10 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31 Αυγούστου
2019, της τρέχουσας δημοτικής περιόδου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
αα) Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ββ) Του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας
οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων