Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

19 Δεκεμβρίου 2019
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), όπως ισχύει, η «Προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020». Continue Reading ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΓΕΛΑ
Τηλ.: 2431351203
Email: m.mourgela@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 19/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 46678

1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_46678

2_ΠΕΡΙΛΗΨH_46679

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΔ_ΟΜΑΔΕΣ Α,Β,Γ

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΔ_ΟΜΑΔΕΣ Δ,Ε

5_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ