Δήμος Τρικκαίων

"Παρών" της ΚΕΔΕ στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας

5 Οκτωβρίου 2020

Η ΚΕ∆Ε συμμετέχει στη διαμόρφωση του εθνικού σχεδίου για την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό τις προηγούμενες μέρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης κι έγκρισης από το ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε των προτάσεων της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Κυβέρνηση. Επισημαίνουμε ότι η ΚΕ∆Ε ήταν από τους πρώτους φορείς που λειτούργησαν άμεσα και οργανωμένα, στην «καρδιά» του καλοκαιριού, καταθέτοντας ολοκληρωμένες προτάσεις. ∆ιαμορφώθηκε ένα ρεαλιστικό κι εφαρμόσιμο σχέδιο έργων και παρεμβάσεων.
Η Κ.Ε.∆.Ε. αναδεικνύει το σύγχρονο πρόσωπο της αυτοδιοίκησης. Της αυτοδιοίκησης που δεν γκρινιάζει αλλά συμμετέχει ισότιμα και με θέσεις στη διαμόρφωση πολιτικών, που αφορούν το μέλλον της χώρας και υπηρετούν τις ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών. Της αυτοδιοίκησης που αφήνει πίσω της λογικές και πρακτικές του χθες κι επενδύει στη συνεργασία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του Κράτους, για να πάμε όλοι μαζί τη χώρα μπροστά.
Προτείνει παρεμβάσεις και έργα ρεαλιστικά, εφαρμόσιμα και κοστολογημένα , τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην ουσιαστική και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας.
∆ιεκδικεί οριζόντιες δράσεις που στόχο έχουν τόσο την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων όσο και την αποκέντρωση. Είναι ένα σχέδιο που αναδεικνύει την εξωστρέφεια και το “σύγχρονο πρόσωπο” της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης και αποτελεί τη θετική συνεισφορά μας στην εθνική προσπάθεια και σε συνδυασμό με μια σειρά από απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα από την Κεντρική Κυβέρνηση (αλλαγή του νόμου για τις προμήθειες, διοικητική μεταρρύθμιση, κλπ ), θα συμβάλλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη βελτίωση των εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών. Αναδεικνύει την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί σε δράσεις που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής Αλλαγής. Καθώς και την ανάγκη να ολοκληρωθεί με ταχείς ρυθμούς ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη λειτουργία του Κράτους και των θεσμών του.
Οι πολιτικές προτεραιότητες που υπηρετούν οι προτάσεις της ΚΕ∆Ε Οι άξονες των αναπτυξιακών προτάσεων της Κ.Ε.∆.Ε. δίνουν έμφαση σε πολιτικές που στόχο έχουν:
· Τη λειτουργία στα επόμενα χρόνια, ψηφιακών δήμων και έξυπνων πόλεων, μέσα από την επιθετική προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και της ψηφιακής διασύνδεσης όλων των κρατικών υπηρεσιών, ως απαραίτητο στοιχείο εκσυγχρονισμού, που θα υιοθετούν όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινή λειτουργία των δημοτικών μας υπηρεσιών, ώστε να εξυπηρετούμε άμεσα, με χαμηλό κόστος κι εξ αποστάσεως τους πολίτες, χωρίς ταλαιπωρία κι άσκοπες μετακινήσεις. Με έξυπνες εφαρμογές που θα καθιστούν την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη.
· Την ενίσχυση της εξωστρέφειας, μέσω της ανάδειξης των τοπικών συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε πολλαπλασιαστές ισχύος της εθνικής μας οικονομίας.
· Την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και τη βελτίωση σε μόνιμη βάση των τοπικών εισοδημάτων και κατ’ επέκταση, του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.
· Την ανάδειξη της Αυτοδιοίκησης σε πρωταγωνιστή όσον αφορά την υιοθέτηση “πράσινων πολιτικών” και την αξιοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας, στην καθημερινή λειτουργία των δήμων και των πόλεων μας, που όχι μόνον προστατεύουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών μας, αλλά θα μας επιτρέπουν να εξοικονομήσουμε πολύτιμους πόρους, που θα τους κατευθύνουμε σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Η υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης για το σύνολο των οχημάτων που διαθέτουν σήμερα οι δήμοι όλης της χώρας, θα έδινε ώθηση σε εθνικό επίπεδο στην προσπάθεια να καταστεί η Ελλάδα πρωτοπόρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον τομέα αυτό.
· Την προώθηση σύγχρονων μοντέλων διαχείρισης των απορριμμάτων με προτεραιότητα στην ανακύκλωση αλλά και την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων, με δημιουργία σύγχρονων υποδομών, με προτεραιότητα τα νησιά, αγορά σύγχρονου εξοπλισμού από τους δήμους αλλά και οργανωμένες δράσεις ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης κι ενεργοποίησης των πολιτών προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης νέων συνηθειών.
· Την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, μέσα από την υλοποίηση έργων που καθιστούν τις υποδομές των πόλεων μας ασφαλέστερες για τη ζωή τους.
· Την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου πολιτικής προστασίας, με διαδημοτικά επιχειρησιακά κέντρα, σύγχρονο εξοπλισμό αλλά και εκτέλεση των απαραίτητων έργων υποδομής, που θα προστατεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
· Την παροχή κινήτρων για την επαναβιομηχανοποίηση της χώρας και την ενίσχυση των παραγωγικών μας δυνατοτήτων, σε συνδυασμό με τις νέες υποδομές που αποκτά η χώρα (νέοι οδικοί άξονες, λιμάνια, σιδηροδρομικά δίκτυα, κλπ).
· Την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων (φυσικού αερίου, ύδρευσης, οπτικών ινών) σε όλη τη χώρα, σε κάθε δήμο.
· Τη μόχλευση ακόμη περισσοτέρων πόρων, μέσω στρατηγικών συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα. 12 μεγάλες παρεμβάσεις που αλλάζουν τη χώρα Η ΚΕ∆Ε προχώρησε στην υποβολή δέκα προτάσεων, που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα έργα και δράσεις και είναι κοστολογημένες , μέσω των οποίων αποτυπώνονται οι προτεραιότητες ανά τομέα που κατά την άποψη της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού πρέπει να δοθούν, για να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται από τη θέσπιση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Οι 12 αυτές προτάσεις είναι:
1. Πράσινος μετασχηματισμός των πόλεων- ∆ήμων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων.
Προτείνεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετάβασης σε πράσινες πόλεις και σε κλιματική ουδετερότητα που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση των ΑΠΕ. Την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών υποδομών. Την ενίσχυση της Ηλεκτροκίνησης και τη δημιουργία τοπικών δημοτικών δικτύων. Την υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης. Τη στοχοθεσία και τη λειτουργία συστημάτων παρακολούθησης του ενεργειακού αποτυπώματος πόλεων, κλπ
2. Waste Management- Περιορίζουμε τα απορρίμματα – ενισχύουμε την πρόληψη και τη σύγχρονη διαχείριση.
Αφορά μεταξύ άλλων τη διαχείριση υπολείμματος στερεών αποβλήτων. Την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων από τα υπολείμματα των ΜΕΑ και Κ∆ΑΥ. Τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων των νησιωτικών ∆ήμων. Την εφαρμογή συστημάτων έξυπνης διαχείρισης αποκομιδής και ανακύκλωσης.
3. Ψηφιακός ∆εκάλογος για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις.
Στόχος της δράσης είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δήμων μέσα από συγκεκριμένα βήματα (πλατφόρμες καταγραφής αιτημάτων, συστήματα «έξυπνης» διαχείρισης μιας σειράς λειτουργιών όπως στάθμευσης , δημοτικών στόλων οχημάτων, λαϊκών αγορών, πλατφόρμες διαβούλευσης πολιτών, εκπαίδευσης και κατάρτισης υπαλλήλων και αιρετών, εισαγωγή ρομποτικής στα σχολεία , αναβάθμιση ψηφιακών σχολικών υποδομών , συστήματα ευφυών μεταφορών, κλπ.
4. Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση- Το επόμενο βήμα.
Αφορά την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών ως την επόμενη διοικητική και λειτουργική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, με στόχο την εσωτερική αναδιοργάνωση των ΟΤΑ, τη συστημική συνεργασία τους με τα άλλα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση των υπηρεσιών στους πολίτες.
5. Ανάπτυξη δικτύων 5ης Γενιάς από τους ∆ήμους – 5G Plug n’ Play Cities.
Αφορά την αξιοποίηση δημοτικών υποδομών ( δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, φαναριών κυκλοφορίας, δημοτικών υποδομών ) μέσα από Σ∆ΙΤ, για την ανάπτυξη των νέων δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς, με σκοπό τη μίσθωσή τους στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αλλά και την εξυπηρέτηση εθνικών, δημοτικών κι άλλων σκοπών όπως η εκπαίδευση, το εμπόριο, κλπ
6. Αναβάθμιση Κοινωνικών ∆ομών με το βλέμμα στο μέλλον.
Αφορά μεταξύ άλλων τη δημιουργία Πανελλήνιου ∆ικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας, τη δράση ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εργασίας σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
7. Πόλεις της Ελλάδας- Αξιοποιώντας τα εθνικά πλεονεκτήματα , για την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων. Ανάπτυξη Λιμένων και Μαρινών. Ενίσχυση ιαματικού τουρισμού. Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας. Ανάπτυξη θεματικών πάρκων κι ενίσχυση ειδικού θεματικού τουρισμού.
8. Καλύτερες Υποδομές- Προσβάσιμες Πόλεις.
Η δράση αφορά έργα που βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο των τοπικών κοινωνιών, μέσα από τη δημιουργία νέων και ενίσχυση υφιστάμενων δημοτικών υποδομών, όπως προστασία των υδατικών ισοζυγίων με χρήση ψηφιακών μετρητών. Την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε όλους τους δήμους. Την ανακατασκευή των δρόμων των πόλεων μας. Την αναβάθμιση των οδικών αξόνων των νησιών. Την ενίσχυση της προσβασιμότητας για τα ΑμΕΑ
9. Ανθεκτικές Πόλεις, με ισχυρή Πολιτική Προστασία.
Αφορά τη χρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πόλεων και την αποτελεσματικότερη προστασία των ανθρώπινων ζωών και περιουσιών από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές (ενίσχυση δικτύων ομβρίων υδάτων, έργα σταθεροποίησης και αντιμετώπισης κατολισθήσεων, έργα αντιμετώπισης διάβρωσης των ακτών, δημιουργία διαδημοτικών κέντρων πολιτικής προστασίας, κλπ)
10. Νέοι Υποδοχείς Επιχειρηματικότητας.
Η Ελλάδα αξιοποιεί τους νέους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες ( Σχεδιασμός και ∆ημιουργία νέων βιοτεχνικών και βιομηχανικών περιοχών. Θέσπιση ειδικών κινήτρων. Χρηματοδότηση απαλλοτριώσεων, κλπ)
11. Αναμόρφωση του Συστήματος Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο – ∆ημιουργία ∆ιαδημοτικού Κοινωνικού ∆ικτύου.
Στόχος της δράσης είναι η ομογενοποίηση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, μία κρίσιμη ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο, διαλειτουργικό και αποτελεσματικό κοινωνικό δίχτυ ασφάλειας, για την ολοκληρωμένη στήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού.
12. Κοινωνική Ενσωμάτωση προσφύγων-μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες.
Ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η ενσωμάτωση των δικαιούχων ασύλου προσφύγων και μεταναστών, στην ελληνική κοινωνία και στον εργασιακό χώρο Σ’ αυτή την κατεύθυνση, προτείνονται τέσσερις κύριες δράσεις: Ενίσχυση της Eλληνομάθειας . Εξοικείωση με υπηρεσίες του ∆ημοσίου. Υποστήριξη ωφελούμενων από διαμεσολαβητές. Συμβουλευτική οικογενειών με μαθητές. Πιστοποίηση Ωφελουμένων σε δεξιότητες

∆ήλωση Προέδρου Κ.Ε.∆.Ε. ∆. Παπαστεργίου:
Με συνεργασίες και συναινέσεις θα κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης. H αντιμετώπιση των συνεπειών που δημιουργεί η πανδημία στην οικονομία, την απασχόληση και την ανάπτυξη, απαιτεί σχέδιο και συναινέσεις. Το 2021 είναι μια κρίσιμη χρονιά για τη χώρα. Η Κ.Ε.∆.Ε. συμμετέχει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα στην εθνική προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού σχεδίου για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του ΕΣΠΑ , προς όφελος όλης της χώρας και όλων των πολιτών. Αναδεικνύουμε το σύγχρονο πρόσωπο της αυτοδιοίκησης, ενός θεσμού με βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, που βρίσκεται εγγύτερα στον πολίτη και τις ανάγκες της καθημερινότητας του, γι αυτό οφείλει να πρωταγωνιστεί στην υιοθέτηση πολιτικών που επιτρέπουν την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Πατρίδας μας. Προτείνουμε έργα και παρεμβάσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια, προωθούν την καινοτομία και αξιοποιούν τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή λειτουργία του Κράτους μας, προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών.
Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, για την επιτυχία του οποίου δεν αρκούν μόνον τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ. Άλλωστε χρήματα είχε και στο παρελθόν στη διάθεση της η χώρα μας, τα οποία όμως δεν αξιοποιήθηκαν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο . ∆εν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε ακόμη μια ευκαιρία.
Η επιτυχία του νέου εγχειρήματος που επιχειρείται σήμερα μέσα από την αξιοποίηση των πόρων του ταμείου ανάκαμψης, είναι μια σύνθετη υπόθεση, που απαιτεί συναινέσεις, συνεργασίες, συγκλίσεις κι αλλαγή μοντέλου στη λειτουργία του κράτους. Απαιτεί ουσιαστική συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων, των φορέων και των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση και υλοποίηση του νέου εθνικού σχεδίου . Απαιτεί την αξιοποίηση των “καλύτερων μυαλών” που διαθέτει σήμερα η Πατρίδα μας αλλά και της αποδεδειγμένης γνώσης κι εμπειρίας που διαθέτουν οι εκπρόσωποι των θεσμικών της οργάνων, όπως της Αυτοδιοίκησης.

Αναλυτικά οι προτάσεις ΕΔΩ

Συμπληρωματικά έγγραφα για ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ