Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Δήμου Τρικκαίων στην Π.Α.ΔΥ.Θ Α.Ε
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 118-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί «Συμβιβαστική προσκύρωση Δημοτικής έκτασης και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα στην Πολ. Ενότητα Ι – Δεξιά......
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 119-2004ΑΔΣ
Έγκριση Συμβιβαστικής αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην Αγία Μονή-Τμήμα Ι, στην ιδιοκτησία Φωτεινής...
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 120-2004ΑΔΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Βασιλείου Σακελλαρίου επί των οδών Φαρμάκη & Κριτοδήμου...
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 121-2004ΑΔΣ
Ενέκρινε την απόρριψη της ένστασης Βασιλικής Νταούλα που στρέφεται κατά της αριθμ.335/2003 ΑΔΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 122-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ της έγκριση τοπικού Ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός όρων και περιορισμών Δόμησης στην εκτός εγκεκριμένων σχεδίω......
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 123-2004ΑΔΣ
Απέσυρε το θέμα Καθορισμος όρων& περιορισμός Δόμησης στην εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχή Μπάρας του Δήμου Τρικκαίων για την......
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 124-2004ΑΔΣ
Περί ορισμού επιτροπής, η οποία θ ασχοληθεί συνολικά με το θέμα της ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 125-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότησε υπέρ της αναγνώρισης Δημοτικού δρόμου ως Κυριότερη Δημοτικής Οδού από την κλινική Στοφόρου (Οδός Τρικάλων-Καλαμπάκας) μέχρι....
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 126-2004ΑΔΣ
Έγκριση του 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: Πολεοδομικές εφαρμογές (Διαμ. Κοιν. χώρων Ανατολικών περιοχών πόλεως Τρικάλων - Β ερ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 127-2004ΑΔΣ
Συμφωνικό μεταξύ Δήμο Τρικκαίων & Ε.Ο.Π. για την λειτουργία του Ποδηλατοδρομίου. -Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή του
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 128-2004ΑΔΣ
Συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην υλοποίηση του Μέτρου 5.2«ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», Υποπρόγραμμα του ΠΕΠ Θεσσαλίας, σύμ...
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 131-2004ΑΔΣ
Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Τρικκαίων-ΔΕΚΟΜΕΤ για την υλοποίηση του έρ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 132-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου από το ΥπουργείοΥγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ποσού -20.000,00- Ευρώ. Εξουσιοδότηση του Ταμία για κίνηση.....
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 133-2004ΑΔΣ
Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 134-2004ΑΔΣ
1 6.121 6.122 6.123 6.124 6.125 6.136