Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια υλικών καθαριότητας

30 Ιουλίου 2018
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), όπως ισχύει, η «προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΓΕΛΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 30/7/2018
Αριθ. Πρωτ.: 27145

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ver1_signed

ΨΤΘΡΩΗ9-ΠΗ4_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ_α_β_Γ

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ_Δ_Ε

2018_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2018_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

PARARTHMA I-ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1η

Ορθή επανάληψη_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΠΑΚΕΤΟ 4 – ΟΜΑΔΑ Α